Všeobecné obchodní podmínky

OSVČ Anton Liubzhin

Adresa sídla: Wassermannova 1273/5 Praha 5 - 152 00

Identifikační číslo osoby: 09993312

Email: info@simple-cestina.com

/dále jen škola

Čl. I.

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řáduvlastním právním jednáním práva a povinnosti.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami bude Klientovi poskytováno mimoškolní vzdělávání a související služby, zejmena „SIMPLE češtína", další kurzy studia češtiny jako cizího jazyka nebo jednotlivé hodiny studia českého jazyka.

2. Škola se zavazuje poskytovat Klientovi v rámci své výchovné a vzdělávací činnosti, ode dne «___» _______ 20___, služby v režimu mimoškolního denního vzdělávání, a to v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, školním vzdělávacím programem a interními předpisy vydanými školou.

Vše popsané v tomto článku se pro účely smlouvy společně dále nazývá jen "vzdělávání a školské služby".

3. Vzdělávání a školské služby bude škola poskytovat ve vlastním školním areálu, případně v jiných objektech a zařízeních určených školou, anebo ve online-formatu.

Čl. III.

Platební podmínky

1. Klient se zavazují hradit za poskytování služeb platby ve stanovené výši, a to po dobu trvání této smlouvy, a jsou splatny na účet Skoly uvedený dale nebo v hotovosti, dle níže uvedených platebních podmínek. Úhrada = připsání na účet Školy.

2. Číslo účtu: 2501955832 / 2010

3. Variabilní symbol ______________________. Při platbě bankovním převodem je uvedení variabilního symbolu povinnou nezbytnou podmínkou.

4. Platby za kurzy:

4.1.Platba se provádí předem. Škola může klientovi poskytnout možnost platby ve splátkách, v takovém případě jsou platby prováděny měsíčně a 100 % nákladů každého dalšího měsíce musí být škole uhrazeno před začátkem tohoto měsíce. V případě neobdržení platby si Škola vyhrazuje právo znemožnit klientovi účast na Kurzu.

Platba za jednotlivé lekce:

4.2.Lekce se konají pouze pod podmínkou 100% platby předem.

5. Zameškané individualne lekce je možné předem nahradit dle dohody s učitelem; v případě nemožnosti zpracování v aktuálním měsíci se platba převede do dalšího měsíce;

6. Cena kurzů а jednotlivých lekcí je uvedena v příloze této smlouvy. Škola si vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu kurzů do doby připsaní platby na učet Školy a to zveřejněním příslušných informací na webových stránkách Školy a v případě potřeby i dodatečného upozornění e-mailem.

7. V ceně kurzů nejsou zahrnuty certifikační zkoušky.

8. V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí pro danou školu platí následující kompenzace - рřevedení na jinou aktivitu / kurz - 100% poměrné částky za dané období.

9. V případě, že jde do karantény pouze daný účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně /bere se jako nemoc/ a účastník si může nahradit zameškané lekce účastí na náhradní lekci pokud Škola takovou možnost poskytne a není Klient oprávněn požadovat vrácení nákladů na zaplacené přednášky.

Čl. IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Škola je povinna poskytnout Klientovi mimoškolní vzdělávání (kurz výuky češtiny jako cizího jazyka nebo indnvndualné lekce) a vytvořit Klientovi vhodné podmínky. Škola je dále povinna informovat o všech rozhodných skutečnostech /např. změna výše školného, školní řád, atd. např. telefonicky či elektronicky, na osobních schůzkách, popřípadě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Škola si vyhrazuje právo jednostranně změnit rozvrh přednášek a také vyměnit lektora.

Informace o změnách jsou účastníkům poskytovány na našich webových stránkách, na recepci školy, dále e-mailem, přesWhatsApp a dalšími dohodnutými messengery.

3. Klient je, kromě jiných povinností stanovených touto smlouvou a jinými obecně závaznými právními předpisy, povinen:

a) účastnit se případného programu či aktivit připravených školou

b) dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a další předpisy a pokyny školy, včetně předpisů zajišťujících ochranu zdraví a bezpečnost

c) plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s obecně závaznými právními předpisy, školním řádem a vnitřními předpisy školy

d) oznamovat škole a školskému zařízení svoje údaje, např. místo trvalého pobytu, adresu pro doručované písemností, telefonické spojeni, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a využívání školských služeb

4. Klient souhlasí s tím, že škola může Klienta fotografovat a pořizovat záznamy z výuky pro informační a prezentační účely školy.

5. Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.

Čl. V

Bezpečnostní a hygienická pravidla

1. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé Klienti. Pokud by Klient vykazoval před offline- lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn zrušit Klientovi lekci.

Čl. VI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do "____" _______ 20____.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

3. Smlouvu lze vypovědět písemnou formou, tedy podat a doručit výpověď škole do 5 dne před začátkem aktivity, na kterou je účastník přihlášen. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu Skoly. V případě odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu budou uplatněny storno poplatky dle platebních podmínek.

4. Pro dobu od doručení výpovědi škole do doby ukončení smluvního vztahu je povinností i nadále hradit platby ve smluvené výši.

5. Kromě způsobu shora uvedeného lze tuto smlouvu ukončit též:

a) písemnou dohodou smluvních stran

b) uplynutím 30 kalendářních dnů, po které trvalo prodlení s placením jakékoliv částky, na kterou škole vznikl nárok podle této smlouvy, pokud nedojde ze strany školy jednostranně k prodloužení této lhůty, když tímto nejsou dotčena práva školy na náhradu škody, úhradu smluvní pokuty, popřípadě dalších sankcí uvedených v této smlouvě

c) jiným, zákonem stanoveným důvodem

6. Prodlení se zaplacením plateb v délce vyšší než 30 dnů je pro školu vždy důvodem pro okamžitou výpověď této smlouvy bez výpovědní lhůty, záleží však na vedení školy, zda tuto možnost využije.

7. Okamžitou výpovědí ze strany školy nezaniká škole nárok na úhradu platby za výpovědní dobu, jak je uvedeno v této smlouvě. Výpovědí se rozumí doporučený dopis, který bude zaslán prostřednictvím poštovního přepravce na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy či předán Klientovi osobně.

8. Podmínky pro vrácení platby v případě odmítnutí Klienta plnit smlouvu o Kurzech.

8.1. V případě ukončení smlouvy z podnětu klienta do 5 a více dnů před zahájením uhrazeného kurzu se náklady vrací v plné výši.

8.2. V případě ukončení smlouvy z podnětu klienta v průběhu kurzu je splatná plná částka za měsíc, ve kterém škola obdržela odmítnutí klienta. Následující měsíc po měsíci, kdy došlo k odmítnutí, hradí Klient ve výši 50 % stanovených nákladů. Platba za zbývající měsíce podléhá plné refundaci (pokud byla provedena).

Podmínky pro vrácení platby v případě odmítnutí plnění smlouvy o Individuální lekce.

8.3. Klient se zavazuje uhradit Škole 2 vyučovací hodiny po datu odmítnutí. Všechny následující lekce nejsou zpoplatněny a v případě uhrazení zálohy je tato platba vratná po odečtení nákladů na dvě lekce po datu odmítnutí.

Platební podmínky v případě nemoci Klienta (včetně karantény).

8.4. V případě zmeškání hodin z důvodu nemoci Škola zálohu nevrací, jelikož služby v každém případě jsou nposkytovany Školou, Škola si však vyhrazuje právo poskytnout Klientovi slevu na další měsíc ve výši, kterou určí Škola.

Čl. VII.

Salvatorní ustanovení

V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinná ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného.

Čl. VI.

Sankční ustanovení

1. V případě prodlení s placením jakékoliv platby ve prospěch Školy ve sjednaném termínu náleží tomuto zákonný úrok z prodlení ve výši 0.2% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že bude Klientovi zasílána ze strany Školy upomínka týkající se neuhrazené jakékoliv platby, k níž se Klient podpisem této smlouvy zavázal, má Škola právo účtovat si za tento úkon částku 300,- Kč za každou upomínku. Úhrada takto vzniklých nákladů bude připočítána k neuhrazenému dluhu a může být vymáhána.

3. Vyúčtování sankcí proběhne formou vystavení faktury a jejího zaslání na adresu Klienta, se splatností 14 dní od data vystavení a úhrady na účet zařízení poskytovatele.

4. Sankční podmínky jsou stanoveny s ohledem na možné porušení podmínek smlouvy ze strany Klienta. Je však třeba upozornit, že pokud Klient vypoví smlouvu řádným způsobem a ve stanoveném termínu, nevystavují se riziku smluvní pokuty.Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem vylučují možnost postoupení této smlouvy dle § 1895 a násl. NOZ.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.

3. Rozhodným právem v dané věci je české právo, české zákony, a pro rozhodování sporu je místně a věcně příslušný soud ČR, a to I. stupně.

4. Práva spotřebitele z vadného plnění.

(a) Klient jako Zájemce – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) písemně u jednatele společnosti, ____________________________, na adrese sídla provozovatele. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

(b) Provozovatel je povinen reklamaci zájemce přijmout a vydat zájemci písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jakým způsobem zájemce reklamaci požaduje vyřídit; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(c) Jednatel provozovatele nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se provozovatel se zájemcem nedohodne na delší lhůtě.

(d) Zájemce bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn hrubým opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele, není důvodem pro uplatnění reklamace ze strany zájemce.

5. Mimosoudní řešení sporu

(a) Zájemce v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporů s provozovatelem, pokud tyto spory vyplývají ze smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem.

(b) Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Předpokladem podání návrhu je podle § 20n odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu, u provozovatele. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zájemce uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

6. Na důkaz své svobodné vůle a svého souhlasu s obsahem a podmínkami této smlouvy připojují strany své níže uvedené vlastnoruční podpisy.