Reklamační podmínky

(a) Klient jako Zájemce – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) písemně u jednatele společnosti, ____________________________, na adrese sídla provozovatele. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

(b) Provozovatel je povinen reklamaci zájemce přijmout a vydat zájemci písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jakým způsobem zájemce reklamaci požaduje vyřídit; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(c) Jednatel provozovatele nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se provozovatel se zájemcem nedohodne na delší lhůtě.

(d) Zájemce bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn hrubým opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele, není důvodem pro uplatnění reklamace ze strany zájemce.